New on 500px : Sa Vi Symbols by khoitran by khoitran

Mũi Sa Vĩ, còn gọi là mũi Gót là mũi đất ở cực đông bắc Việt Nam tọa độ 21°29’33” bắc, 108°4’5″ đông thuộc phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Phía bắc là cửa sông Bắc Luân đổ ra biển rộng khoảng 5 km nhìn ra hòn Dậu Gót (1/3 thuộc Việt Nam)[1] đối diện đất Trung Quốc.

Nose Sa Vi, also known as God’s nose in the easternmost promontory north Vietnam coordinates 21 ° 29’33 “North, 108 ° 4’5” east of Tra Co Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province. North Luan is the northern estuary to the sea about 5 km wide island overlooking heel pain (one third of Vietnam) [1] of land opposite China.

via 500px http://ift.tt/1qErfMl

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Leave your comments, people...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: